☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

GMAT


معرفی آزمون

GMAT     چیست؟

آزمون GMAT (Graduate Management Admission Test)  آزمونی بین المللی است جهت ورود به دانشگاه های آمریکایی و کانادایی وادامه تحصیل درزمینه های تجارت، بازرگانی و مدیریت.

آموزش آیلتس هیراد

آزمونGMAT شامل چهار قسمت اصلی می باشد:


جدول

مجموعه فایل هایPDF کتاب های آموزش آزمون GMAT

 The GMAT Roadmap (264 pages; ISBN: 9781935707691
 The Number Properties Guide (144 pages; ISBN: 9781935707653
 The Fractions, Decimals, & Percents Guide (132 pages; ISBN: 9781935707639
 The Algebra Guide (180 pages; ISBN: 9781935707622
 The Word Problems Guide (156 pages; ISBN: 9781935707684
 The Geometry Guide (132 pages; ISBN: 9781935707646
 The Critical Reasoning Guide (276 pages; ISBN: 9781935707615
 The Reading Comprehension Guide (168 pages; ISBN: 9781935707660
 The Sentence Correction Guide (312 pages; ISBN: 9781935707677
 The Integrated Reasoning & Essay Guide (132 pages; ISBN: 9781935707837

دانلود مجموعه فایل های آموزشی

آزمون GMATدر ایران برگزار نمی گردد.

مدت زمان GMAT سه ساعت ونیم می باشد، ولی بطورکلی حدود 4 ساعت به طول می انجامد.


آزمون GMAT باAWA (Analytical Writing Assessment)  شروع می شود که شامل بخش Analysis of an argument  می باشد. این بخش دارای یک Topic و 30 دقیقه زمان است.

پس از آن بخش جدید Integrated Reasoning آغاز می شود که شامل 15 - 12 سوال و 30 دقیقه زمان است.
پس ازیک استراحت بخش سوم آزمون آغاز میشود (Quantitative Section).این بخش شامل 37 سوال
 
چندگزینه ای است  و مدت زمان آن نیز 75 دقیقه می باشد که خود شامل2 بخش می باشد:

جدولپس ازاتمام Quantitative  section  ویک تنفس کوتاه بخش Verbal  آغاز می شوداین بخش شامل 41 سوال چندگزینه ای است و مدت زمان آن نیز 75 دقیقه می باشد که حاوی 3 نوع سوال متفاوت است:

آموزش آیلتس هیرادنحوه برگزاری آزمون GMAT:

بخش ابتدایی آزمون بابخشAWA (Analytical Writing Assessment)  آغازمی شود که جهت ارزیابی مستقیم توانایی شما در تفکر منتقدانه است. موضوعات و بحث های ارائه شده دراین بخش مطالب عمومی وابسته به تجارت ویا موضوعات دیگر را در برمی گیرد. داشتن دانش علمی خاص دراین بخش ضروری نیست و تنها هدف آن تعیین ظرفیت شما درتجزیه و تحلیل مطالب است.

Analysis of an Argument: دراین بخش لازم است شما دلیل ومنطق ارایه شده در بحث را تجزیه و تحلیل کرده و انتقادی بر آن بنویسید. در این بخش دیدگاه شخصی شما در مورد موضوع بیان شده مورد سوال قرار نمی گیرد. درهنگام ثبت مقاله خود موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 • کدام فرضیات سوال برانگیز، درمتن ارائه شده پنهان شده است؟
 • کدام توضیحات ومثال های دیگر می تواند نتیجه گیری بیان شده را تضعیف کند؟
 • کدام دلایل قادرند بحث مطرح شده را قوی نموده یاآنرا رد کنند؟

دراین بخش توانایی شما درچگونگی فرمول بندی انتقاد مناسب و قابل نتیجه گیری براساس خط فکری خاص و مناسب ارزیابی می شود.

Integrated Reasoning: در ابن بخش که بیشتر شبیه سوالات محاسباتی ریاضی اما با اعداد و ارقام بسیار بزرگ و غیر زیبا می باشد بیشتر توجه روی نمودارها و جداول می باشد که باید در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ داده شود. لازم به ذکر است چهار دسته کلی سوال در این بخش مطرح می شود و استفاده از ماشین حساب در این بخش منحصراً مجاز است. نمره این بخش به صورت جدا ارایه می گردد.

Quantitative Section:  دراین بخش ازGMAT توانایی شما درحل سوالات کمی و مقداری در تفسیر داده های گرافیکی ارزیابی می شود. همانطور که بیشتر اشاره شد، بخش کمی شامل 2 نوع سوال می باشد که به صورت درهم آمیخته مطرح میشود. این2 نوع سوال عبارتند:

جدول

  Problem Solving Questions : این بخش از سوالات برای ارزیابی موارد زیر طراحی شده اند:

 • مهارت های اولیه محاسباتی
 • درک مفاهیم ابتدایی محاسباتی
 • توانایی در داشتن نگرش کمی و حل سوالات مقداری

  Data sufficiency questions :  این نوع سوالات جهت ارزیابی توانایی شما در موارد زیر طراحی شده است:

 • تجزیه وتحلیل سوالات کمی
 • تشخیص اطلاعات مربوط
 • تعیین نکات کافی در حل مسا یل

سوالاتData sufficiency  همراه با 2 بخش اطلاعات اولیه و ضروری بیان می شود که با عدد1 و2 مشخص شده اند. برای حل سوالات ابتدا مسئله را با فرض 1 در نظر گرفته، حل می کنید و سپس تنها فرض 2 رامدنظر قرار داده، مسئله را حل می کنید و در انتها به صورت زیر نتیجه گیری حاصل می شود:

 • فرض اول به تنهایی کافیست، ولی فرض دوم ناکافی می باشد.
 • فرض دوم به تنهایی کافیست، ولی فرض اول ناکافی می باشد.
 • هردو فرض با هم کافی هستند، ولی هیچ یک به تنهایی کافی نمی باشد.
 • هر دو فرض هرکدام به تنهایی کافی هستند.
 • فرض اول و دوم هردو کافی نمی باشند.

 Verbal section :  بخش verbal توانایی های زیر را اندازه گیری می کند:

 • خواندن و مقایسه مطالب ارئه شده
 • فهم و درک بحث مطرح شده
 • مرتبط ساختن مفاد بیان شده

 Reading comprehension:  متن ارایه شده شامل بیش از 350 کلمه می باشد. موضوعات عنوان شده حاوی مطالب مربوط به دانش عمومی و اجتماعی و دانش فیزیکی و زیستی و همچنین حاوی مطالبی مرتبط با تجارت از قبیل: بازاریابی، اقتصاد، مدیریت، منابع انسانی و غیره... می باشد. از آنجاییکه بخشreading comprehension آزمونGMAT  شامل متن هایی از موضوعات متفاوت می باشد، ممکن است شما بطور عمومی با مفاد آن آشنایی داشته باشید، ولی به طورکلی داشتن دانش خاصی درموارد بیان شده ضروری نمی باشد. پاسخ تمامی سوالات بر پایه ی مطالبی است که یا مستقیما در متن بیان شده و یا آنکه به طور متنی به آن اشاره شده است.

در این بخش توانایی شما در فهم و تجزیه و تحلیل و بکار بردن اطلاعات داده شده سنجیده می شود. این بخش توانایی زیر را محک می زند:

 • فهم و درک کلمات و جملات در متن ارائه شده: سوالات این بخش توانایی شما در فهم و مقایسه مطالب داده شده در متن و همچنین فهم زبان انگلیسی را ارزیابی می کند.
 • فهم و درک و روابط منطقی بین نقاط خاص و مهم درمتن: سوالات این بخش می خواهد توانایی شما را در تعیین و تشخیص نقاط قوت و ضعف یک بحث و یا تشخیص ابعاد مهم و نقطه نظرات آن مورد سنجش قرار دهد.
 • استنباط از حقایق و جملات متن ارائه شده: سوالات این بخش شامل تفسیر اطلاعات شمارشی و یا کاربرد حساب است، به منظور رسیدن به نتیجه گیری مطلوب در مورد متن ارائه شده.

Critical Reasoning  : سوالات این بخش جهت سنجش مهارت های منطقی وعینی طراحی شده که شامل ساختن، ارزیابی، فرمول بندی و یا تشخیص یک نقشه یا عمل می باشد. سوالات از منابع متفاوتی گردآوری شده است.

  Sentence Correction  :در این بخش توانایی شما جهت بیان دلایل موثر از زمینه های زیر سنجیده می شود:

 • ساختاربحث: در این بخش سوالات جهت تشخیص ساختاراولیه یک بحث،بیان نتیجه گیری مناسب،تشخیص فرضیات زیربنایی، فرضیاتتوضیحی حمایت شده ویابزقراری رابطه موازی بین متن با ساختارهای مشابه طراحی شده است.
 • ارزیابی بحث: سوالات این بخش جهت تجزیه و تحلیل بحث داده شده، تشخیص عواملی که باعث قوت یا ضعف بحث می شود، تشخیص دلایل نامناسبی که در متن بیان شده و یا تشخیص جنبه های متفاوت جهت پیشبرد متن ارائه می شود.
 • فرمول بندی و ارزیابی یک نقشه یا عمل: سوالات این بخش نیز جهت تشخیص فرصت های مربوط، موثر و مناسب برای نقشه ها و عملیات متفاوت طراحی می شود. همچنین عواملی که نقشه یا عملیات مورد نظر را تضعیف می کنند و یا قوت می بخشد، مورد نظر قرار می دهند و یا فرضیات زیربنایی متن را زیر سوال می برد.

سوالات این بخش نیز چند گزینه ای می باشد. برای پاسخگویی به سوالات این بخش دارا بودن دانش فنون نگارشی و نقش های گرامری استاندارد زبان انگلیسی الزامیست. دربخش sentence correction 2 جنبه های مختلف از مهارت زبان انگلیسی ارزیابی می شود:

 • بیان صحیح: یک جمله هم از نظر گرامر و هم از نظر ساختار می بایست صحیح باشد، و در این راستا نقش های زیر بکار گرفته می شود: 

جدول

بیان موثر: یک مجله می بایست طرز بیان درستی داشته باشد و رابطه صحیحی برقرار نمایند. از این مطلب نمی توان نتیجه گرفت که لزوماً گزینه های کوتاه تر حاوی پاسخ صحیح می باشند، بلکه بر این اشاره دارد که گزینه مناسب اطلاعات و لغات نامرتبط و گزافی را در خود جای نداده است. به علاوه یک جمله صحیح ایراد نوشتاری نخواهد داشت.

رویه محاسبه نمره:

جدول

گزارش نمره ی کلی شامل 4 امتیاز مجزا از 4 بخش ذکر شده در بالاست که به مدت 5 سال قابل دسترسی و رجوع می باشد. اطلاعات آماری نیز که جهت ثبت آزمون شما مورد نیاز است، در این نگرش موجود می باشد. برای هر یک از نمرات شما در یک سطح درصدی دریافت خواهید کرد. هر سطح بیان شده درصد شرکت کنندگانی است که نمراتی پایین تر از نمره ی شماکسب کرده اند، واین

     سطح براساس نمرات تمام جمعیت شرکت کننده در دوره ی 3 ساله اخیرمحاسبه می شود.

سطح درصدی(Percentile rank) شما ممکن است هرسال تغییرکند، ولی نمره شما همیشه ثابت خواهد ماند.

 • نمراتVerbal, Quantitative & Total: امتیازکل در GMATبین 200 تا 800 می باشد. آزمون دهندگان معمولاً امتیازی بین 400 تا 600 کسب خواهند کرد. سطح امتیاز بخش های Verbal and Quantitative  از 0 تا 6 می باشد. امتیازات و نمرات زیر 9 و بالای 44 در مورد بخش Verbal و نمرات زیر7 و بالای 50 در مورد بخش Quantitative معمولاً به ندرت کسب می شوند.
 • امتیاز شمابراساس تعداد سوالاتی که پاسخ داده اید محاسبه می شود و در صورت پاسخ ندادن به هرسوال نمره شما کسرخواهد شد.
 • نمرات AWA (Analytical writing Assessment): امتیاز این بخش بین 0 تا 6 طبقه بندی می شود. نمرات این بخش مجزا از سایر بخش های آزمون GMATمحاسبه می شود و تاثیری برروی 3  امتیاز قبلی نخواهد داشت.
 • فرد متخصص که بخش(AWA)  را تصحیح می کند به موارد زیر توجه خواهد داشت :
 • کیفیت کلی نظرات ارائه شده از جانب شما در موردArgument  بیان شده.
 • توانایی کلی شما در سازماندهی،  توسعه و توضیح نظراتتان
 • ارائه دلایل مربوط و مثال های ارائه شده توسط شما
 • توانایی شما در کنترل بخش های دستور زبان استاندارد انگلیسی .

کلاس های آماده سازی آزمون GMAT

 

هیراد با گردآوری منابع اصلی آماده سازی آزمون GMAT و تدوین و تأمین منابع تخصصی و انحصاری ویژه این دوره و طراحی طرح درس ویژه بر اساس آگاهی و شناخت کامل از نیازهای آموزشی مورد نیاز آزمون GMAT و همچنین آموزش و تربیت اساتید نخبه و دانشمند، اقدام به برگزاری دوره های آماده سازی آزمون GMAT می نماید.

ویژگی های دوره آماده سازی آزمون GMAT در مرکز تخصصی زبان هیراد، با توجه به روش آموزشی سیستماتیک در این حوزه به شرح ذیل می باشد:

 • ارائه منابع ویژه و انحصاری و طرح درس دقیق جهت این دوره
 • بهره مندی از اساتید نخبه و متخصص در زمینه آزمون  GMAT
 • ارائه برنامه مطالعه در منزل اختصاصی برای داوطلب متناسب با نیازها، ضعف های فردی و نمره مورد نظر
 • اتخاذ رویکرد آزمونی در دوره آماده سازی GMAT با توجه به نیاز داوطلبین به مهارت های فرازبانی در کنار دانش زبان انگلیسی

شرایط برگزاری:

 

بدیهی است که افراد مختلف توانمندی مختلفی دارند که هر فرد پس از تعیین دقیق سطح توانمندی باید از یکی سطوح تعریف شده دوره را بگذراند. به طور کلی کلاس  آماده سازی آزمون GMAT در سطوح مختلف به شرح زیر طراحی شده اند:

 جدول

 • کلاس های آماده سازی آزمون GMAT در هیراد خصوصی یا نیمه خصوصی برگزار می گردد.
 • تعداد جلسات کلاس های آماده سازی آزمونGMAT  برابر با 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
 • کلاس های پیش نیازی احتمالی شامل Writing و Vocabulary به صورت گروهی برگزار می گردد.
 • داوطلبینی که زمان کافی برای آماده سازی ندارند و سطح ایشان نیاز به گونه ای است که باید کلاس های پیش نیازی را بگذرانند، می توانند دوره پیش نیازی را نیز به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی بگذرانند که تعداد جلسات مورد نیاز نیز بعد از آزمون تعیین سطح برگزار می گردد.